WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU DAN-ON

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania z Serwisu. Odwiedzając niniejszą stronę internetową, potwierdzasz, że przeczytałeś/przeczytałaś, rozumiesz i zgadzasz się na niniejsze Warunki. Danone Sp. z o.o. może w dowolnym momencie dokonać modyfikacji niniejszych Warunków, dlatego warto odwiedzać niniejszą stronę regularnie.

ADMINISTRATOR SERWISU

"Administratorem serwisu internetowego www.dan-on.pl (zwanego dalej ""Serwisem"") oraz aplikacji mobilnej DanOn Genius (zwanej dalej ""aplikacją mobilną"") jest:
Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul Redutowej 9/23, 01-103 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000014227, NIP: 527-020-44-71, kapitał zakładowy 53.550.000 zł
Adres elektroniczny: kontakt@danone.pl

SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA

"Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usług 1. Cookies - na dysku Użytkownika Serwisu zapisywane są krótkie pliki tekstowe, zawierające unikatowy identyfikator komputera, z którego korzysta Użytkownik. Cookie nie zawiera danych pozwalających zidentyfikować użytkownika danego komputera, w związku z czym nie stanowi danej osobowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.). Niektóre systemy zabezpieczeń, wykorzystywane w komputerach domowych i biurowych, mogą zidentyfikować cookie jako program śledzący Użytkownika. 2. Konie trojańskie - specjalne programy ukryte wewnątrz innych programów, mające na celu umożliwienie uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika. Koń trojański może udawać wygaszacz ekranu, grę lub każde inne pozornie pożyteczne, nieszkodliwe oprogramowanie. Nieświadomy Użytkownik samodzielnie uruchamia program, najczęściej otrzymany pocztą elektroniczną od nieprzyjaznego mu nadawcy. 3. Wirusy - programy, których głównym celem jest powielanie się i rozpowszechnianie. Oprócz rozmnażania się wirusy najczęściej wykazują także typowo destrukcyjne zachowania, na przykład kasują pliki lub uszkadzają system na zarażonym komputerze. Wirusy mogą także zarażać inne programy znalezione w systemie doklejając do nich swój kod. 4. Spam - nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

"Do korzystania z Usług przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie przez niego minimalnych wymagań technicznych, w szczególności urządzenia wraz z oprogramowaniem umożliwiającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądania jego zasobów. Użytkownicy chcący korzystać z Usług wymagających zalogowania się na Stronie Internetowej powinni posiadać profil na Stronie Internetowej oraz dowolną aktywną skrzynkę e-mail. Jeżeli korzystanie odbywa się za pośrednictwem innego urządzenia końcowego niż komputer, zdolnego do połączenia z Internetem, zakres działania i/lub jakość obrazu mogą być ograniczone. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym warunkami, zasadami obowiązującego prawa, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Administratora. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności wykorzystywanie Serwisu do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Niezarejestrowany Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu poprzez opuszczenie stron Serwisu. Zarejestrowany Użytkownik może w każdym czasie wyrejestrować się z Serwisu zgodnie z jego funkcjonalnościami. Użytkownik może w dowolnym czasie skorzystać z prawa do usunięcia konta, kontaktując się z działem obsługi klienta za pośrednictwem formularza kontaktu dostępnego w Serwisie lub aplikacji mobilnej."

PRZEPISY I PROPOZYCJE

"Prezentowane w niniejszym Serwisie oraz aplikacji mobilnej informacje dotyczące żywienia oparte są na składnikach i instrukcjach przyrządzania opisanych w poszczególnych przepisach. Przy podawaniu wartości odżywczych opieramy się głównie na książce „The Composition of Foods” autorstwa McCance'a i Widdowson, a w przypadku rzadszych składników korzystamy z baz danych dotyczących wartości odżywczych produktów lokalnych (http://www.eurofir.org/?page_id=96). Korzystamy również ze średnich statystycznych. Wszelkie dane prezentowane w Serwisie lub aplikacji mobilnej zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Mimo iż zostały podjęte wszelkie kroki w celu zapewnienia kompletnej informacji, nie możemy przedstawić żadnych gwarancji ani deklaracji, szczególnie w odniesieniu do ewentualnych korzyści płynących ze stosowania przedstawionych w Serwisie lub aplikacji mobilnej zaleceń, z uwagi na to, iż wartości odżywcze mogą się różnić w zależności od jakości składników oraz sposobów przyrządzania żywności w poszczególnych gospodarstwach domowych. Informacje przedstawione w niniejszym Serwisie lub aplikacji internetowej nie mają na celu zastąpienia porad instytucji zdrowotnych lub profesjonalnej porady lekarskiej. Przed zastosowaniem jakiejkolwiek diety lub programu żywienia należy każdorazowo zwrócić się do personelu medycznego bądź dietetyka w celu konsultacji stanu zdrowia związanego z ciążą, alergią lub nietolerancją pokarmową. Przed spożyciem lub wykorzystaniem jakiegokolwiek produktu do przygotowania posiłku należy zawsze zapoznać się z treścią jego etykiety. Nie należy ignorować porad instytucji zdrowotnych ani też profesjonalnej porady lekarskiej w związku z jakąkolwiek informacją znalezioną w niniejszym Serwisie bądź aplikacji mobilnej."

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

"Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej działania Serwisu. Reklamacja może zostać przesłana na adres Danone Sp. z o.o., ul. Redutowa 9/23, 01-103 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@danone.pl Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Danone Sp. z o.o. zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od jej doręczenia. Informacja o decyzji podjętej w toku postępowania reklamacyjnego zostanie przekazana na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.