OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU

ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA:

Nazwa firmy administratora strony internetowej: Danone Sp. z o.o. Siedziba główna: Redutowa 9/23, 01-103 Warszawa (Polska) Dane z rejestru przedsiębiorców: KRS 0000014227 REGON 010564858000000 Adres poczty elektronicznej: kontakt@danone.pl

DEFINICJE:

„Ogólne warunki zakupu” lub „Warunki zakupu”: niniejszy dokument, na podstawie którego

dokonywana jest sprzedaż Artykułów w Programie DAN-ON.

„Program DAN-ON”; program lojalnościowy dostępny na stronie internetowej https://dan- on.com/pl-pl/

„Użytkownik” : osoba poprawnie zalogowana do Programu DAN-ON „Sprzedający”: Dostawca, od którego Konsument faktycznie nabywa dany Artykuł. 

DANE SPRZEDAJĄCEGO:

Nazwa firmy: PROMARSA MARKETING & ASOCIADOS SLP Numer NIF / numer CIF: B-28.769.016. BILBAO. HISZPANIA

„Konsument”: Użytkownik będący osobą fizyczną nabywający Artykuł.
„Artykuł”: każdy towar, w tym (jeżeli dotyczy) dokumenty i usługi związane ze sprzedażą towaru. 

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU:

Celem niniejszych Warunków zakupu jest uregulowanie sposobu korzystania z zakupów Artykułów oferowanych Konsumentom, zarejestrowanym w ramach Programu DAN-ON. Wspomniane Artykuły mogą interesować Konsumentów i mogą być przez nich nabywane od Sprzedającego niebędącego firmą Danone Sp. z o.o.

Niniejsze Ogólne warunki zakupu są wiążące dla obu stron i stanowią integralną i nieodłączną część Umowy sprzedaży wchodzącej w życie przez złożenie zamówienia, które następuje na wniosek Konsumenta i odbywa się w zgodzie z opisanym poniżej mechanizmem zawierania Umowy sprzedaży.

Niniejsze Ogólne warunki zakupu są jedynymi mającymi zastosowanie oraz zastępują inne ogólne warunki zakupu, z wyjątkiem przypadków wyraźnego, uprzedniego pisemnego odwołania.
Danone Sp. z o.o. może wprowadzać zmiany w postanowieniach Ogólnych warunków zakupu, stąd też zaleca się zapoznawanie się z tym dokumentem przy każdej wizycie na stronie internetowej Programu DAN-ON.

Wspomniane wyżej zmiany będą stosowane od momentu ich opublikowania na stronie internetowej Programu DAN-ON i nie będą obejmować umów zawartych przed ich publikacją.

Każdy zakup za pośrednictwem strony internetowej Programu DAN-ON będzie podlegał niniejszym Ogólnym warunkom zakupu obowiązującym w momencie składania zamówienia. Przez formalne złożenie zamówienia oraz akceptację niniejszych Ogólnych warunków zakupu rozumie się, że Konsument wyraźnie i bez zastrzeżeń akceptuje Ogólne warunki zakupu. Warunki zakupu będą obowiązywały aż do czasu wygaśnięcia gwarancji na zakupione Artykuły. Fakt, że Sprzedający odstąpi w danym momencie od stosowania danego postanowienia, nie oznacza, że będzie odstępował od jego stosowania w kolejnych przypadkach.

Aby dokonywać zakupów na stronie internetowej Programu DAN-ON, Konsument musi zarejestrować się lub być już zarejestrowany jako Użytkownik.

Umowa zawierana jest w języku polskim. 

ZAKUP ARTYKUŁÓW:

Proces zakupu pozwala Konsumentowi na uzyskanie informacji o danym Artykule przed dokonaniem zakupu, czyli innymi słowy:

- specyfikacji technicznej, opisu i zdjęcia Artykułu (jeżeli dotyczy); ceny Artykułu, w tym podatków i kosztów wysyłki;

- całkowitej liczby punktów niezbędnych do dokonania zakupu;
- ceny końcowej po uwzględnieniu liczby punktów, w tym podatki oraz koszty wysyłki.

Warunki zdobywania punktów oraz zarzadzania kontem konsumenta w tym zakresie uregulowane są w Warunkach Zdobywania DanPunktów.

Przed dokonaniem zakupu Konsument otrzyma szczegółowe informacje o Sprzedającym oraz szczegóły operacji bezpośredniego zakupu.

Aby dokonać zakupu, Konsument musi:
- dodać do koszyka wybrany Artykuł (lub Artykuły)

-  uzupełnić wymagane dane teleadresowe, w tym ulicę i numer mieszkania, miasto, kod pocztowy, numer telefonu

-  zaakceptować niniejsze Ogólne warunki zakupu

-  potwierdzić złożenie zamówienia przy pomocy przycisku ‘Potwierdzam zamówienie’

Wraz z potwierdzeniem zamówienia, Konsument będzie mógł dokonać płatności za wybrany Artykuł za pomocą bezpiecznej bramki płatniczej.

Maksymalnie w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia konsument otrzyma wiadomość e-mail zawierającą następujące informacje o zamówieniu:

- numer zamówienia,
- punkty wymienione na Artykuł,
- szczegółowe informacje podatkowe Sprzedającego, z którym zawierana jest umowa, - numer telefonu do obsługi Konsumenta oraz koszty takiego połączenia;

Ceny zawierają podatek VAT, a każda zmiana stawek VAT będzie stosowana do cen Artykułów na stronie internetowej Programu DAN-ON po dacie wskazanej w przepisach prawa polskiego dotyczących stosowania nowej stawki VAT.

Cena Artykułu nie obejmuje kosztów komunikacji między Konsumentem i Sprzedającym, określonych powyżej. W żadnym wypadku Sprzedający nie będzie pokrywał różnicy w cenie podanej na internetowej Programu DAN-ON w momencie zakupu w stosunku do ceny tego samego Artykułu sprzedawanego przez konkurencję.

W przypadku wystąpienia błędu w tekście lub obliczeniach podanych na internetowej Programu DAN-ON Konsument zostanie poinformowany o tym fakcie, a jego zamówienie zostanie anulowane nawet na ostatnim etapie zakupu, gdy Sprzedający potwierdził już zakup. 

PROMOCJE I OFERTY SPECJALNE:

Promocje i oferty Sprzedającego powinny być ważne w momencie zakupu i jego potwierdzenia. Poza okresem ich obowiązywania Konsument będzie płacił normalną cenę. W przeciwnym przypadku dany Artykuł nie będzie dostępny.

Ważne są jedynie oferty opublikowane na internetowej Programu DAN-ON . 

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO W CELU PRZEPROWADZENIA ZAKUPU:

Konsumenci dokonujący zakupów za pośrednictwem strony internetowej Programu DAN- ON są świadomi, że ich dane osobowe zostaną przekazane sprzedającemu w celu prawidłowego przetworzenia zamówienia.

Przekazane informacje szczegółowe będą wykorzystywane WYŁĄCZNIE w celu zarządzania zamówieniem, reagowania na występujące w jego trakcie wydarzenia oraz odpowiadania na przesłane zapytania, a Konsument w żadnym wypadku nie będzie otrzymywał reklam ani informacji ze strony Sprzedającego.

Kontaktowy adres e-mail w sprawach dotyczących korzystania z niniejszych praw w kontakcie ze Sprzedającym:
DAN-ON@promarsa.net 

METODA PŁATNOŚCI:

Płatności dokonuje się kartą kredytową lub debetową bez opłat po stronie Konsumenta w chwili złożenia zamówienia.

Bramka płatnicza wykorzystuje system bezpieczeństwa 3DSECURE, obejmujący między innymi WERYFIKOWANIE przez protokoły bezpieczeństwa VISA i MASTERCARD SECURECODE. Obsługiwane typy kart to:
- Visa,
- MasterCard, 

DOSTĘPNOŚĆ:

Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia, że Artykuły oferowane na stronie internetowej Programu DAN-ON są dostępne w dowolnym momencie, z wyjątkiem sytuacji, w których złożono dużą liczbę zamówień interaktywnych lub w przypadku wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku zamówienie nie zostanie zrealizowane, a wymienione na Artykuł punkty zostaną zwrócone na konto Konsumenta, nie dając jednocześnie podstaw do ubiegania się o odszkodowanie za złamanie obowiązków wynikających z umowy przez którąkolwiek z tytułu szkód lub poniesionych strat w dochodach. 

SPOSÓB WYSYŁKI:

Dostawa Artykułów zostanie zrealizowana w ciągu nie więcej niż 15 dni kalendarzowych zgodnie z ich dostępnością u Sprzedającego. Dostaw dokonuje się na terytorium Polski.

Ustanowiony czas dostawy kończy się w momencie dostarczenia Artykułu do Konsumenta przez firmę transportową, na adres dostawy podany przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia. Zmiana adresu dostawy lub wysłanie prośby o zmianę po przeprowadzeniu procesu zakupu może spowodować wystąpienie dodatkowych kosztów w stosunku do podanej ceny. Koszty te zostaną pokryte przez Konsumenta wnoszącego opisaną prośbę.

Jeżeli w ciągu 15 dni od opuszczenia magazynu Artykuły nie zostaną dostarczone z przyczyn leżących po stronie Konsumenta, Artykuły te zostaną zwrócone do magazynu, a Konsument odzyska wymienione na Artykuł punkty, co nie stanowi podstawy do roszczeń z tytułu szkody bezpośredniej lub niebezpośredniej w chwili obecnej lub w przyszłości, ani do roszczeń z tytułu poniesionych strat lub utraconych zysków.

Konsument powinien należycie wypełnić i podpisać dowód dostawy, wymieniając wszelkie mankamenty, uszkodzenia i wady Artykułu (jeżeli dotyczy). 

TRANSPORT: 

Dostawa Artykułów na adres Konsumenta ma miejsce w dni robocze. Koszty transportu pokrywa Konsument według niniejszego cennika:

- przesyłka o wadze do 1kg – 35 zł z VAT

- przesyłka o wadze od 1kg do 3 kg -4 2 zł z VAT

- przesyłka o wadze do 3kg do 5kg – 53 zł z VAT

- przesyłka o wadze od 5kg do 10kg – 55 zł z VAT 

 

Jeżeli nastąpią dwie nieudane próby dostarczenia Artykułu bezpośrednio do Konsumenta na skutek jego nieobecności pod danym adresem w momencie dostawy, operator logistyki skontaktuje się z konsumentem telefonicznie w celu ustalenia nowego terminu dostawy. 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Konsument ma prawo do wycofania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.dan-on.pl w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania Artykułu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W tym okresie Konsument musi wypełnić przeznaczony do tego celu formularz, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Zakupu i jest możliwy do pobrania na stronie internetowej Programu DAN-ON.

Konsument ma obowiązek zwrócić Artykuł Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Artykułu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przesyłki.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Artykułu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Artykułu. 

GWARANCJA I REKLAMACJE:

Sprzedający dostarcza Artykuły bez wad. Oferowane Artykuły objęte są dwuletnią rękojmią, zgodną z obowiązującymi przepisami oraz gwarancją dołączoną do sprzedanego Artykułu.

W celu szybkiego i skutecznego rozwiązywania kwestii roszczeń wynikających z gwarancji prawnych na zakupione Artykuły, Konsument może uzyskać bezpośredni kontakt do Obsługi Pomocy Technicznej Sprzedającego pod numerem telefonu infolinii administratora serwisu DanOn: 801 33 11 33

Reklamacje te rozpatruje Sprzedający (wystawca oświadczenia gwarancyjnego). Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do Artykułu lub informacja znajdująca się na stronie internetowej Programu DAN-ON.
Artykuł, będący przedmiotem reklamacji na podstawie gwarancji należy dostarczyć bezpośrednio do punktu wskazanego przez Sprzedającego lub do Sprzedającego, albo za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie lub pocztowe na koszt Sprzedającego, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

Sprzedający jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego przez Konsumenta.

Dowód zakupu Artykułu oraz ważna karta gwarancyjna są niezbędne do przyjęcia przez Sprzedającego reklamacji na podstawie gwarancji.
Termin i zasady rozpatrywania reklamacji Artykułu zgłoszonej na podstawie gwarancji określone są w treści dokumentu gwarancyjnego.

Gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta ani nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Artykułu. Jednakże w razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW:

W razie zaistnienia sporu związanego z zakupem Artykułu na mocy powyższych Warunków Ogólnych Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobów pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.